główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowienie aktów publicznoprawnych

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu szpitala, zmian do statutu na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r.,poz.654).

  Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który szpital utworzył, oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących działalności Szpitala w formie uchwał.

  Dyrektor podejmuje i zatwierdza systemy aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

  Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej wnioski dotyczące funkcjonowania szpitala. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.