główna zawartość
artykuł nr 1

Stanowienie aktów publicznoprawnych

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu szpitala, zmian do statutu, określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego oraz innych zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132,poz.870 i z 2001r. Nr 30,poz.350).

  Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który szpital utworzył, oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących działalności Szpitala w formie uchwał.

  Dyrektor podejmuje i zatwierdza systemy aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

  Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej wnioski dotyczące funkcjonowania szpitala. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.