główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Pomoc weteranom działań poza granicami Polski Informacja - Rzecznik Praw Pacjenta

Utworzony: 2008-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 07:37

2. Dostawa leków i opatrunków (zamówienie o wartości do 30.000 EURO) - termin składania ofert 21.06.2018r. godz. 12:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 14:16

3. Dostawa leków i opatrunków (zamówienie o wartości do 30.000 EURO) - termin składania ofert 21.06.2018r. godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2018-06-21 | Zmodyfikowany: 2018-06-21 13:25

4. Dostawa leków i opatrunków (zamówienie o wartości do 30.000 EURO) - termin składania ofert 21.06.2018r. godz. 12:00

Odpowiedź na przesłane zapytania 2

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 09:57

5. Dostawa leków i opatrunków (zamówienie o wartości do 30.000 EURO) - termin składania ofert 21.06.2018r. godz. 12:00

Odpowiedź na przesłane zapytania 1

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 11:36

6. Dostawa leków i opatrunków (zamówienie o wartości do 30.000 EURO) - termin składania ofert 21.06.2018r. godz. 12:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzony: 2018-06-12 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 13:42

8. Ustawy

Podstawa prawna

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia, a w szczególności na podstawie : 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami); 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330. z póz, zm.); 3. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 200...

Utworzony: 2008-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 14:08

9. Stanowienie aktów publicznoprawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu szpitala, zmian do statutu na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r.,poz.654). Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu, który szpital utworzył, oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących działalności Szpitala w formie uchwał. Dyrektor podejmuje i zatwierdza systemy aktów prawa wewnętrznego:...

Utworzony: 2014-07-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 14:01

10. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - usługa płatna

Zasady przyjęcia

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Usługa płatna ZASADY PRZYJĘĆ PACJENTÓW do SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu POBYT KOMERCYJNY REHABILITACYJNY

Utworzony: 2013-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 13:47

11. Klauzule informacyjne dla pacjentów

Klauzula informacyjna pacjenci

Klauzula informacyjna dla pacjentów Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1; Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – szpitalkansk@pro.onet.pl; Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szpi...

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 13:38

12. Plan zamówień publicznych na rok 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 12:20

13. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ul. Kańsko 1 78-520 ZŁOCIENIEC 94-36-71-222; 94-36-71-233 Lekarze - tel. wew. 111, Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 103, Rejestracja - tel. wew. 101 Oddziałem kieruje - lek. med. Katarzyna Nieczkowska specjalista rehabilitacji medycznej Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadcz...

Utworzony: 2008-05-06 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 13:49

14. Rada Społeczna

Rada Społeczna

RADA SPOŁECZNA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu PRZEWODNICZĄCY - Stefan Strzałkowski Poseł na Sejm RP CZŁONEK - mł. insp. Norbert Gorzyński Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim CZŁONEK - bryg. mgr inż. Jacek Jagodzki Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie CZŁONEK - por. SG Tomasz Bechler Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrod...

Utworzony: 2008-05-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-07 15:40

15. Klauzule informacyjne - zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Oferentów składających oferty o zamówienie publiczne Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty o zamówienie publiczne, prawidłowej realizacji umowy, itp. Posiadają Państwo prawo dostęp...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:12

16. Klauzule informacyjne - bhp

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia okoliczności i przyczyny powstania wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treśc...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:11

17. Klauzule informacyjne - kontrahenci

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, itp. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od oferentów, kontrahentó...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:11

18. Klauzule informacyjne dla pracowników

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla pracownika Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, Obowiązek podania danyc...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:10

19. Klauzule informacyjne dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla kandydata na pracownika Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA z 78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, Obowiązek podania danych wynika z właściwych prz...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:10

20. Klauzule informacyjne - militaryzacja

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do służby w jesdnostce zmilitaryzowanej Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, 78?520 Złocieniec, ul. Kańsko 1 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych związanych z realizacją zadań związanych z militaryzacją jednostek organizacyjnych prze...

Utworzony: 2018-03-21 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 13:10