główna zawartość
artykuł nr 1

Pomoc dla weteranów

 W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu zagadnieniami uprawnień z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługujących WETERANOM POSZKODOWANYM-FUNKCJONARIUSZOM oraz WETERANOM-FUNKCJONARIUSZOM zajmuje się:

Małgorzata Faltynowska - tel. nr 94-36-71-222 w. 112

                                          -  adres email – szpitalkansk@pro.onet.pl

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz. U. z  2011r. Nr 205, poz. 1203) weszła w życie dnia 30 marca 2012r.

Ustawa ta obejmuje min.  osoby pełniące służbę lub pracujące w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu  i Państwowej Straży Pożarnej, które brały  udział w działaniach poza granicami państwa przez okres nie krótszy niż 60 dni. W przypadku PSP okres ten dotyczy łącznego pobytu grupy ratowniczej.

Uprawnienia, w zakresie świadczeń zdrowotnych, weteranów poszkodowanych – funkcjonariuszy obejmują:

· otrzymywanie świadczeń zdrowotnych niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA

· dofinansowanie kosztów wyrobów medycznych kwotą wykraczającą poza wysokość limitu ich finansowania ze środków publicznych o ile potrzeba otrzymania takiego wyrobu wiąże się z leczeniem urazów i chorób nabytych poza granicami państwa – na wniosek weterana poszkodowanego, złożony do Departamentu Zdrowia MSWiA,

· pomoc psychologiczną udzielaną bezpłatnie i  poza kolejnością zarówno weteranowi poszkodowanemu jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,

· umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo – leczniczy,  i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana

· dokument potwierdzający prawo do korzystania z ww  uprawnień jest wydawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po uzyskaniu statusu weterana poszkodowanego- funkcjonariusza. Dokument nosi nazwę „ Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu- funkcjonariuszowi do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”. W przypadku pomocy psychologicznej dokumentem uprawniającym do uzyskania tego rodzaju świadczenia jest również legitymacja weterana poszkodowanego- funkcjonariusza, wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

· bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych (ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dz. U. Nr 122,poz.696) oraz leki recepturowe na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

· korzystanie, bez skierowania, z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

· korzystanie, poza kolejnością, ze świadczeń opieki zdrowotnej stacjonarnych, ambulatoryjnych i całodobowych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,

  Uprawnienia, w zakresie świadczeń zdrowotnych, weteranów - funkcjonariuszy obejmują :

· pomoc psychologiczną udzielaną bezpłatnie i  poza kolejnością zarówno weteranowi-funkcjonariuszowi  jak i najbliższym członkom jego rodziny, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa – pomoc tę realizują psychologowie zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,

· umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo – leczniczy,  i przyznanie zapomogi na pobyt w Domu Weterana.

Dokumentem uprawniającym do uzyskania ww. świadczeń jest legitymacja weterana - funkcjonariusza wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pomoc psychologiczna, najbliższemu członkowi rodziny weterana poszkodowanego - funkcjonariusza oraz weterana - funkcjonariusza, udzielana jest  w oparciu o pisemne oświadczenie weterana poszkodowanego - funkcjonariusza oraz weterana - funkcjonariusza, zawierające numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie - www.zoz.mswia.gov.pl