główna zawartość
artykuł nr 1

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:
  Sekretariat Szpitala, bud. administracyjny p. 2, w dniu robocze w godz. 8:00 do 14:00: 

 

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA
78-520 Złocieniec,
ul. Kańsko 1

Opłaty:
  Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szpital będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.

Termin załatwienia sprawy:
  Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy:
  W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Dyrektora Szpitala. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.