główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawa prawna

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia, a w szczególności na podstawie :

1.   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330. z póz, zm.);

3. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późniejszymi zmianami);

4. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych, podatkowych;

5. Statutu Szpitala nadanego Zarządzeniem Nr 54 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu (Dz. Urz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2017r.  poz. 72)