główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawa prawna

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu działa na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących publicznej służby zdrowia, a w szczególności na podstawie :

1.   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132,poz.870 i z 2001r. Nr 30,poz.350);

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330. z póz, zm.);

4. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późniejszymi zmianami);

5. Ustawy z dnia 23.01.2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. Ust. Nr 45 poz. 391 późniejszymi zmianami) ;

6. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych, podatkowych;

7. Statutu Szpitala nadanego Zarządzeniem Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2012r w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Złocieńcu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 34) oraz zmienionego Zarządzeniem Nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Złocieńcu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 18)