główna zawartość
artykuł nr 1

Zasady kontaktów firm farmaceutycznych i ich przedstawicieli

ZASADY KONTAKTÓW FIRM FARMACEUTYCZNYCH I ICH PRZEDSTAWICIELI

Z OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO WYSTAWIANIA RECEPT

W SP ZOZ SZPITALU SPECJALISTYCZNYM MSWiA

W ZŁOCIEŃCU

 

1. Firmy farmaceutyczne i ich przedstawiciele każdorazowo winny uzyskać zgodę Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu na odwiedzanie zatrudnionych w Szpitalu lekarzy uprawnionych do wystawiania recept. Wzór zgody Dyrektora stanowi załącznik do niniejszych Zasad.

2. W/w spotkania mają odbywać się poza godzinami pracy odwiedzanych lekarzy, w taki sposób aby nie zakłócać pracy oddziałów Szpitala.

3. W piśmie o udzielenie zgody na spotkanie z lekarzem powinna być dokładnie wskazana data oraz godzina spotkania.

4. Uzgodnione spotkania podlegają rejestrowaniu w ,,Ewidencji spotkań z przedstawicielami medycznymi i handlowymi"prowadzonej w formie pisemnej przez pracownika Kancelarii Szpitala.

5. ,,Ewidencja" obejmuje następujące dane :

a)datę i godzinę spotkania,

b)nazwę firmy oraz imię i nazwisko przedstawiciela medycznego lub handlowego,

c)imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia recept,

  d)nazwę produktu leczniczego.

6. Wraz z pierwszym pismem o wyrażenie zgody na spotkanie na spotkanie na spotkanie,firma farmaceutyczna zainteresowana reklamą produktu leczniczego wśród lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu przedkłada listę uprawnionych przedstawicieli medycznych i handlowych.

7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszych Zasad Dyrektor Szpitala ma prawo odmówić wyrażenia zgody na kolejne spotkania z danym przedstawicielem firmy farmaceutycznej.