główna zawartość
artykuł nr 1

Organy Szpitala

 Organami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu są :

 1) Dyrektor – odpowiedzialny za zarządzanie,  

 2) Rada Społeczna –  jest organem inicjującym i opiniodawczym oraz organem doradczym Dyrektora SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

Odpowiedzialność za zarządzanie SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu ponosi Dyrektor.

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępcy Dyrektora d/s medycznych, Głównego Księgowego, Przełożonej Pielęgniarki i  pracowników odpowiedzialnych za powierzone im obszary działalności Szpitala oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Dyrektor może zlecić pracownikom realizację wyznaczonych zadań i obowiązków na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, określającego zakres umocowania.

W czasie nieobecności Dyrektora zastępują go Zastępcy Dyrektora, lub inna wyznaczona osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.